Polityka prywatności i plików cookies Strefy zakupów eMerkury

  1. Informacje ogólne
   1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, a także plików „cookies” pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy www.merkurysa.pl dalej zwanego Serwisem Internetowym.
  2. Dane osobowe
   1. Administratorem danych osobowych jest Merkury Spółka Akcyjna, ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok, NIP: 542-32-28-109; KRS 0000438106 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
    w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod. Kapitał zakładowy spółki: 100 000,00 zł; kontakt pod adresem mailowym: kontakt@merkurysa.pl
   2. Administrator stosuje następujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
    1. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
    2. ograniczenie celu,
    3. minimalizacja danych,
    4. prawidłowość,
    5. ograniczenie przechowywania,
    6. integralność i poufność.
   3. Administrator zbiera dane podane dobrowolnie przez Klientów Serwisu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. Administrator zbiera następujące dane:
    1. dane zbierane podczas składania zamówień - dane osobowe niezbędne do realizacji i rozliczenia umowy takie jak: imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer NIP, adres e-mail i/lub numer telefonu do kontaktu;
    2. dane zbierane podczas rejestracji: login, hasło;
    3. dane zbierane automatycznie - dane dotyczące wizyty Klienta, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
   4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO w następujących celach:
    1. obsługi zamówień Klienta,
    2. zebrania opinii o naszych produktach i usługach, za pośrednictwem takich podmiotów jak Opineo i Ceneo,
    3. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań,
    4. prowadzenia działań marketingowych,
    5. sprzedaży produktów i usług,
    6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
    7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
    8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
    9. archiwizacji,
    10. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/f/ RODO tj.:
    1. udzielona zgoda, w tym wyrażenie chęci uczestnictwa w programie dla stałych klientów, w tym korzystania z newslettera Serwisu Internetowego,
    2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
    3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
    4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klienta.
   6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
   7. Klient posiada prawo do:
    1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby
    2. sprostowania danych,
    3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
    4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
    5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych
    6. przeniesienia swoich danych osobowych
    7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie krótszy niż 5 lat od udostępnienia danych Administratorowi.
   9. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą.
   10. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.
   11. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
   12. W przypadku zamówienia usługi „Newsletter” przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Serwisie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach oraz promocjach.
   13. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter” wysyłając prośbę na adres mailowy: kontakt@merkurysa.pl. Klient może również sam wypisać się z bazy dystrybucyjnej usługi korzystając z linku lub klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera.
   14. Szczegółowy regulamin usługi „Newsletter” znajduje się pod adresem https://www.emerkury.com.pl/zasoby/Obrazki/pliki-dla-klienta/pliki_875/Regulaminy/Regulamin_promocji_eMerkury_Newsletter.pdf.
   15. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być przekazane następującym podmiotom:
    1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami,
    2. firmom kurierskim, które będą dostarczać do Klienta zamawiane przez niego produkty,
    3. kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania sądowych w związku z nie wykonaniem przez Klienta umowy,
    4. podmiotom współpracującym z Administratorem m.in. realizującym płatności,
    5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
    6. podmiotom wykonującym badanie poziomu satysfakcji Klienta w Serwisie Internetowym.
   16. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
  3. Polityka cookies serwisu internetowego
   1. Podczas przeglądania stron Serwisu Internetowego są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
   2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   3. Podczas przeglądania Serwisu Internetowego, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookies.
   4. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
    1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.
    2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.
   5. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:

     1. konfiguracji Serwisu Internetowego

    Nazwa Cookie

    Rodzaj

    Cel zapisania

    1

    user_allowed_save_cookie

    Stałe

    Przechowuje informację, czy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie informacji w plikach cookie przeglądarki. Zapobiega ponownemu wyświetlaniu komunikatu powiadamiającego użytkownika o używaniu plików cookie w serwisie.

    2

    form_key

    Stałe

    Przechowuje klucz formularza (losowy ciąg znaków alfanumerycznych), aby zapobiec fałszywym zapytaniom.

    3

    mage-cache-sessid

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    4

    mage-cache-storage

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    5

    mage-cache-storage-section-invalidation

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    6

    section_data_ids

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    7

    mage-cache-storage-section-invalidation

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    8

    mage-translation-file-version

    Sesyjne

    Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.

    9

    mage-translation-storage

    Sesyjne

    Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.

    10

    PHPSESSID

    Stałe

    Identyfikator sesji na serwerze.

    11

    private_content_version

    Stałe

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    12

    section_data_ids

    Sesyjne

    Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.

    13

    STUID

    Stałe

    Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.

    14

    STVID

    Stałe

    Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.

    15

    wishlist

    Stałe

    Przechowuje klucz do sekcji „Moje listy”.

    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacyhttp://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
    2. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacyhttp://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
    3. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
    4. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
    5. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
    6. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
    7. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
    8. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
    9. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;
   6. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".
   7. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
   8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
   9. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   10. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

    1. Internet Explorer,
    2. Chrome,
    3. Safari,
    4. Firefox,
    5. Opera,
    6. Android,
    7. Safari (iOS),
    8. Windows Phone,
   11. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki 17 maja 2021r.